Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciagu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000 Euro w przeliczeniu na złotówki. Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego. Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT). Zakres obsługi Biura Rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

 • Prowadzenie KPiR na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez klienta oraz dowodów wewnętrznych sporządzonych przez pracowników biura na podstawie dodatkowych ewidencji
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków)
 • Obliczenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie)
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS osób prowadzących działalność
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez kienta spisu z natury.

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych
 • Sporządzanie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrz Wspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT – UE, import, eksport poza UE)
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Zaświadczenie US lub ZUS o niezaleganiu i opłatach
 • Wszelkie inne czynności

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie KPiR rozpoczyna się już od 100zl netto, ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalności i poznaniu jego oczekiwań.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 150.000 EURO w przeliczeniu na złotówki oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy. Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą.

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych)
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie)
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność
 • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Obsługa kadrowo płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych
 • Sporządzanie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych w tym Wewnątrz Wspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT – UE, import, eksport poza UE)
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Zaświadczenie US lub ZUS o niezaleganiu i opłatach
 • Wszelkie inne czynności

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ewidencji Przychodów, rozpoczyna się już od 50,00 zł netto, ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000 EURO w przeliczeniu na złotówki.
Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym dla osób prawnych, natomiast osoby fizyczne mają możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych)
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie)
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych

Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz z ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym Wewnętrzno Wspólnotowych Nabyć i Dostaw, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE)
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach
 • Wszelkie inne czynności

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie działalności na podstawie Ksiąg handlowych, rozpoczyna się już od 300,00 zł netto ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podstawy zakres obsługi określony w umowie:
Obsługa kadrowa

 • Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
 • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,

Obsługa płacowa

 • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,

Obsługa ZUS

 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych,


Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:
 • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta,

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie naszego biura rachunkowego za rozliczanie jednego pracownika klienta rozpoczyna się już od 10,00 zł netto, (patrz cennik), ale stawka za każdym razem negocjowana jest po dokładnym zapoznaniu się z zakresem prowadzonej przez klienta działalnością i poznaniu jego oczekiwań.

Usługi za pośrednictwem internetu

Świadczymy usługi "na odległość" bez konieczności fizycznego dostarczania dokumentów do biura. Za pomocą poczty elektronicznej klient przesyła zeskanowane dokumenty zakupu i sprzedaży. Biuro przetwarza dokumenty, nastepnie ewidencje podatkowe (książka, rejestry VAT, listy płac, deklaracje i inne) w postaci plików PDF zostają przesłane do klienta. Klient drukuje ewidencje i dołącza do dokumentów źródłowych.

Zajmujemy się przygotowaniem i kompleksowym opracowaniem:
 • biznes planów
 • wniosków o dotacje dla pracodawców do Urzędu Pracy / staże, dofinansowanie stanowisk pracy
 • wniosków dla osób rozpoczynających działalność o dotacje z Urzędu Pracy i środków unijnych
 • wniosków o dotacje dla firm
 • rozliczeń i sprawozdań z wykorzystanych dotacji
 • doradztwem finansowym
 • przygotowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w Urzędzie Skarbowym
 • reprezentacja klienta podczas kontroli z Urzędu Skarbowego i ZUS
Bardzo często niestety, zdarza się że przedsiębiorca jest tak zajęty prowadzeniem działalności i tak skoncentrowany na najważniejszym celu jakim jest osiąganie zysku, lub też powierza sprawy formalne osobom, które jak później się okazuje nie do końca były godne zaufania, że zaniedbuje jako "mniej istotne" wymogi formalne prowadzenia tej działalności w szczególności związane z obowiązkami wobec fiskusa i ZUS.

I w takim momencie, jeżeli Państwo stwierdzą, że faktycznie powstały u Państwa jakiekolwiek zaległości lub też nie są Państwo pewni czy prowadzone rozliczenia, ewidencji, itd. są prowadzone prawidłowo, zachęcamy do skorzysta z usług Biura Rachunkowego In come. Przeprowadzimy audyt dokumentacji, wskażemy problemy i zaproponujemy rozwiązania optymalne do Państwa potrzeb.

Zapraszamy.